Energieweg 22 6658AD Beneden-Leeuwen +31(0)487593467

Privacybeleid

Huisman Tricot B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Huisman Tricot B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Huisman Tricot B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via privacy@huismantricot.nl of door uw verzoek te sturen naar:

Huisman Tricot B.V.
Afdeling Privacy
Energieweg 22
6658AD Beneden-Leeuwen

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Huisman Tricot B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;
 • Het overeengekomen contract.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Huisman Tricot B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.
 • BTW nummer
 • Bankrekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden door Huisman Tricot B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Huisman Tricot B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen;
 • Uitnodigingen voor beurzen en/of evenementen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Huisman Tricot B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Huisman Tricot B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

U kunt zich op elk gewenst moment zelf uitschrijven via de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde worden door Huisman Tricot B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
 • Informatieverstrekking via social media kanalen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Huisman Tricot B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Huisman Tricot B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens via winacties

Als u deelneemt aan winacties, kan Huisman Tricot B.V. de gegevens die u verstrekt gebruiken voor commerciële doeleinden zoals nieuwsbrieven en advertenties op basis van uw persoonlijke voorkeuren. Daarnaast zal de winnaar vermeld worden op de website en social media. De adresgegevens van de winnaar worden uitsluitend gebruikt voor het toesturen van het cadeau. Verder wordt hier niets mee gedaan.

Verwerking van persoonsgegevens via de website

E-mail
Huisman Tricot B.V. kan besluiten uw e-mail adres te registreren. Dit stelt de gebruikersorganisatie in staat om inloggegevens aan u te (doen) sturen. Daarnaast wordt het e-mail adres gebruikt als gebruikersnaam om in te loggen op de website. Ook kan dit worden gebruikt om een link te ontvangen waarmee het wachtwoord kan worden gereset.

Wachtwoord
Iedere gebruiker heeft de beschikking over een eigen unieke combinatie van e-mail adres en wachtwoord om in te loggen op de website. Deze zijn niet door anderen in te zien. Indien u uw wachtwoord kwijt bent, beschikt u over de mogelijkheid om een nieuw wachtwoord in te stellen. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om zelf het wachtwoord te wijzigen.

Huisman Tricot B.V. behoudt zich het recht voor om deze gegevens in te kunnen zien voor het verhelpen van eventuele technische problemen bij inloggen of het bestellen van producten.

Automatisch gegeneerde informatie
Huisman Tricot B.V. heeft bepaalde informatie nodig om de website optimaal te laten werken. Huisman Tricot B.V. verzamelt daarom automatisch gegeneerde informatie over uw (surf)gedrag tijdens het gebruik van onze website. De volgende informatie wordt door Huisman Tricot B.V. verzamelt:

 • Browsergegevens
 • Het type device
 • Het besturingssysteem van uw device
 • Het IP-adres (en geolocatie) van uw randapparatuur
 • De pagina’s die u bezoekt op onze website
 • Hoe u uw web vindt op onze website

Deze informatie gebruikt Huisman Tricot B.V. bijvoorbeeld om eventuele technische problemen van de website te verhelpen en om de website te beveiligen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft de mogelijkheid om de door de Huisman Tricot B.V. geregistreerde persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Via de website kunt u uw eigen profielgegevens inzien en het wachtwoord wijzigen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Huisman Tricot B.V. of u kunt de desbetreffende gegevens zelf via de website aanpassen. Bij een eventueel verzoek zal Huisman Tricot B.V. zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Voor zover Huisman Tricot B.V. de identiteit van de verzoeker niet met zekerheid kan vaststellen, kan Huisman Tricot B.V. besluiten de verzoeker aanvullende vragen te stellen om de identiteit alsnog deugdelijk vast te kunnen stellen.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Huisman Tricot B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
 • Gegevens over gezondheid.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.
 • Ziekteverzuim.
 • Zwangerschapverlof.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Huisman Tricot B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Huisman Tricot B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Huisman Tricot B.V. verwerkt twee typen bijzondere persoonsgegevens. Namelijk geslacht en foto’s. Geslacht verwerkt Huisman Tricot B.V. om een overzicht te hebben of een man of vrouw gefotografeerd wordt. Foto´s worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Voor content op de website
 • Voor catalogi en brochures
 • Voor social media publicaties
 • Voor persberichten
 • Voor POS materialen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Schriftelijke toestemming middels ‘Deelnameformulier fotoshoot’

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Huisman Tricot B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of vastleggen:

 • Naam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Huisman Tricot B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode tot aan de fotoshoot.
 • Foto’s gedurende de periode dat Huisman Tricot B.V. gebruik maakt van de foto’s voor marketing en communicatie.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de intranet omgeving;
 • De hosting en het onderhoud van de website;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van online marketingactiviteiten (social media, advertenties).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Locatiegegevens

Als u ons uitdrukkelijke toestemming daartoe hebt gegeven, gebruiken wij uw locatie om u inzicht te geven in lokale verkooppunten.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Huisman Tricot B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Huisman Tricot B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Kan deze Privacy policy worden gewijzigd?

Huisman Tricot B.V. behoudt zich het recht voor om haar beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde te kunnen wijzigen. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd in te zien op de website van Huisman Tricot B.V.

Vragen

Bij vragen, onduidelijkheden of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw  persoonsgegevens door Huisman Tricot B.V. of deze Privacy Statement kunt u Een e-mail sturen naar pricacy@huismantricot.nl of door uw verzoek te sturen naar:

Huisman Tricot B.V.
Afdeling Privacy
Energieweg 22
6658AD Beneden-Leeuwen

Deze privacy policy is laatst gewijzigd op 16 mei 2018

Huisman Tricot b.v.
Energieweg 22
6658 AD Beneden-Leeuwen
T: 0487 - 59 34 67
E: info@huismantricot.nl